Dagordning

Uthyrning - Festlokal - Konferensrum - Festvåning - Events - Kurser - Teambuilding

Dagordning 

 1. Start kl. 18.00
 2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet.
 11. Fastställande av antal ledamöter.
 12. Fastställande av antal suppleanter.
 13. Val av ordförande.
 14. Val av övriga ledamöter.
 15. Val av suppleanter.
 16. Val av revisorer.
 17. Val av revisorssuppleant.
 18. Fastställande av antal ledamöter i valberedning.
 19. Val av ledamöter i valberedning.
 20. Övriga ärenden
 21. Årsmötets avslutande.

Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                   Senast uppdaterad 2020-02-27